f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงอยุธยา งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 32,347,3412,3477 ปริมาณงาน 66.83 ตร.ม. 05/02/2562 353,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงอยุธยา งานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางกระสั้น-บางปะหัน ระหว่าง กม.38+200-กม.39+410 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/03/2562 10,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงอยุธยา งานจ้างเหมาทำงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 347,356,3263 ปริมาณงาน 189.00 ตร.ม. 14/01/2562 3,594,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงอยุธยา จัดซื้อ Hot Mix จำนวน 155 ตัน 09/01/2562 251,565.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงอยุธยา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางกระสั้น - บางปะหัน ตอน 1 ระหว่าง กม.39+410 - กม.40+125 (ด้านซ้ายทาง), กม.41+200 - กม.44+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 38,225 ตร.ม. 25/12/2561 9,990,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงอยุธยา งานจ้างเหมาทำงานบำรุงปกติ บนทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางกระสั้น - บางปะหัน ระหว่าง กม.20+643-กม.49+141 ปริมาณงาน 1 สายทาง 14/01/2562 4,996,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานซ่อมศาลาทางหลวง ปริมาณงาน 8 แห่ง 26/11/2561 410,347.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงอยุธยา งานจ้างเหมาทำงานซ่อมศาลาทางหลวง ปริมาณงาน 8 แห่ง 29/11/2561 433,583.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานซ่อมศาลาทางหลวง หมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ที่ กม.14+225 ด้านขวาทาง, ที่ กม.14+500 ด้านขวาทาง และ ที่ กม.14+550 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 3 แห่ง 23/11/2561 115,798.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงอยุธยา งานศึกษาและพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาทางหลวง (Research and Deveiopment of Highways Maintenance System) ทางหลวงหมายเลข 309 และ ทางหลวงหมายเลข 347 ปริมาณงาน 1 โครงการ 31/10/2561 3,210,564.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 55 จาก 55 รายการ