f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ (งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย) 15/03/2564 222,939.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 12/03/2564 99,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12/03/2564 50,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 12/03/2564 96,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 8 ตัน 12/03/2564 15,432.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 10/03/2564 34,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 50 ตัน 10/03/2564 94,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 09/03/2564 32,795.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อน้ำมันแก๊สโซออล์ 91 จำนวน 3,000 ลิตร 11/03/2564 79,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงอยุธยา น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 9,000 ลิตร 10/03/2564 245,970.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 08/03/2564 189,760.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อแอสฟัลท์ผสมเสร็จ จุ 20 กก. จำนวน 600 ถุง 03/03/2564 87,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงอยุธยา จ้างเหมาทำงานซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ที่ กม..56+240 (ด้านขาเข้า) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/03/2564 13,037.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 03/03/2564 27,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงอยุธยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 02/03/2564 16,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 516 รายการ