f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
หน่วยงานสารสนเทศ
ลงวันที่ 20/04/2566

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายประจำปีของสำนักงานทางหลวง และแขวงทางหลวง
  • ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายงานบำรุงปกติทุกสายทางทุกรหัสงาน ของแขวงทางหลวง
  • ศึกษา พัฒนาระบบงานสถิติ เพื่อจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล รายงานข้อมูลทั้งสิ้นของสำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวง
  • จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศในการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลด้านสถิติ รวมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และให้คำแนะนำด้านสถิติสารสนเทศ
  • ดำเนินการติดตั้งพร้อมทั้งบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงาน
  • พัฒนาและสนับสนุนการปรับปรุงระบบสารสนเทศและเครือข่ายสารสนเทศ

'