f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
หน่วยงานพัสดุและสัญญา
ลงวันที่ 21/04/2566

หน้าที่และความรับผิดชอบ

งานจัดหาพัสดุ -ควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อและการจ้างของแขวงการทางให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ของทางราชการ

งานบัญชีพัสดุ -ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและประหยัด

                   -ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีพัสดุของแขวงการทางให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

                   -ตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ ของแขวงการทางให้ตรงกับยอดคงคลังในบัญชีพัสดุ และในบัตรคุมพัสดุ

งานคลังพัสดุ  -ควบคุมการจัดทำทะเบียนและเก็บพัสดุในคลังให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

งานสัญญา     -ตรวจสอบร่างสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำสัญญา เช่น ประกาศประกวดราคา รายละเอียดต่อท้ายสัญญา เงื่อนไขสัญญา คำสั่งแต่งตั้งกรรมการชุดต่างๆ                        ให้ถูกต้องตามระเบียบการพัสดุของสำนักนายกรัฐมนตรีและกรม

   


'