f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงพระนครศรีอยุธยาที่ 2
ลงวันที่ 19/04/2566

พื้นที่และสายทางในความรับผิดชอบ  หมวดทางหลวงพระนครศรีอยุธยาที่ 2 แขวงทางหลวงอยุธยา

 

ติดต่อเรา

นายนพดล  คงสมบูรณ์  หัวหน้าหมวดทางหลวงพระนครศรีอยุธยาที่ 2

ที่ตั้งสำนักงาน  : ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

เบอร์โทร : 089-824-7753

เบอร์แฟกซ์ :  -

อีเมล์  :  -

เฟชบุ๊ก :  -


'