f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
46 10/06/2563 โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนา
47 27/05/2563 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน
48 27/05/2563 แจ้งประชาสัมพันธ์การปิดการจราจรและเส้นทางเลี่ยงระหว่างการก่อสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 352 ตอน คลองระพีพัฒน์ - ทางแยกต่างระดับวังน้อย ที่ กม.25+310
49 21/01/2563 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน
50 15/10/2562 ประชาสัมพันธ์การจัดการจราจรเพื่อการก่อสร้างสะพาน Overpass บริเวณไหล่ทางหลวงหมายเลข 308 (อุดมสรยุทธ์) ช่วง กม.0+600.000 – กม.1+140.000
51 10/07/2562 ประชาสัมพันธ์การจัดการจราจรเพื่อการก่อสร้างสะพาน Overpass ทางหลวงหมายเลข 32 (บริเวณเกาะกลาง)
52 10/07/2562 ประชาสัมพันธ์การจัดการจราจรเพื่อการก่อสร้าง RAMP 204, RAMP 205 บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 309 (ถนนโรจนะ)
53 26/06/2562 ประชาสัมพันธ์การจัดการจราจรเพื่อการก่อสร้าง OVERPASS บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 309 (ถนนโรจนะ)
54 19/06/2562 การประเมินผลงาน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง