f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ประชาสัมพันธ์การจัดการจราจรเพื่อการก่อสร้างสะพาน Overpass ทางหลวงหมายเลข 32 (บริเวณเกาะกลาง)
ลงวันที่ 10/07/2562

ด้วยแขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง มีโครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมือง สาย บางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา ระหว่าง กม.0+000.000 – กม.7+332.494 (รวมทางแยกต่างระดับบางปะอิน 2) ระยะทางยาวประมาณ 7.332 กิโลเมตร โดยบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้าง เริ่มต้นสัญญา วันที่ 16 มีนาคม 2560 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ระยะเวลาทำการ 1,080 วัน   เนื่องจาก ผู้รับจ้าง จะดำเนินการก่อสร้างฐานราก และตอม่อสะพาน P26L - P28L และ P25R - P27R ในทางหลวงหมายเลข 32 บริเวณร่องกลาง และร่องกลางทางหลักกับทางขนาน ที่ กม.2+400.000 ด้านซ้ายทาง และด้านขวาทาง แขวงทางหลวงอยุธยา จึงมีความจำเป็นต้องทำการเบี่ยงการจราจร             ตามแบบแปลน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562เป็นต้นไปจนกว่างานจะแล้วเสร็จ และเพื่ออำนวยความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง จึงขอให้หน่วยงานของท่าน โปรดประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 32 ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทราบ ทั้งนี้ แขวงฯ ได้มอบหมายให้ นายสุขใจ แสงสกุล นายช่างโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ  ระหว่างเมือง สาย บางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 08 6975 3359 เป็นผู้ประสานงาน


'