f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
แจ้งประชาสัมพันธ์การปิดการจราจรและเส้นทางเลี่ยงระหว่างการก่อสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 352 ตอน คลองระพีพัฒน์ - ทางแยกต่างระดับวังน้อย ที่ กม.25+310
ลงวันที่ 27/05/2563

ด้วยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)  จะดำเนินการซ่อมสะพานในทางหลวงหมายเลข 352 ตอน คลองระพีพัฒน์ - ทางแยกต่างระดับวังน้อย ที่ กม.25+310  ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 6 เดือน  (พฤษภาคม - ตุลาคม 2563 ) แขวงทางหลวงอยุธยา จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรจนกว่างานจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้โปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทางและเผื่อเวลาในการเดินทางในเส้นทางดังกล่าว และขอให้ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรโดยเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ นายจำเนียร บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา ฝ่ายปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ 08 1852 8012 และ นางปราณี ชาวประทีป นายช่างโครงการฯ หมายเลขโทรศัพท์ 08 3304 4693

"แขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้"


'