f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
การประเมินผลงาน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
ลงวันที่ 19/06/2562

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 นายพรพรต สุริยนต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตำแหน่งที่ 1 (ประธาน) และคณะทำงานฯ ตรวจติดตามและประเมินผลงานการปฏิบัติและการบริหารงานของฝ่ายปฏิบัติการ แขวงทางหลวงอยุธยา ตลอดจนหน่วยงานในสังกัด ให้มีประสิทธิผลเป็นไปตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับนโยบายของกรมทางหลวง เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการบริหารงานโดยรวม เพื่อประกอบการพิจารณาในการดำเนินการคัดเลือกผู้อำนวยการแขวงทางหลวง หัวหน้าหมวดทางหลวง และหัวหน้างานฝ่ายวิศวกรรม ในระดับสำนักงานทางหลวง เสนอคณะอนุกรรมการประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำภาค ปี 2562 เพื่อพิจารณาประเมินผลงานดีเด่นต่อไป โดยมี นายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอยุธยา พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และฝ่ายปฏิบัติการนำเสนอผลงานต่อคณะทำงานฯ ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงอยุธยา

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
กำหนดการ 207 ดาวน์โหลด
กำหนดการ 221 ดาวน์โหลด

'