f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ประชาสัมพันธ์การจัดการจราจรเพื่อการก่อสร้าง RAMP 204, RAMP 205 บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 309 (ถนนโรจนะ)
ลงวันที่ 10/07/2562

ด้วยแขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง มีโครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมือง สาย บางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา ระหว่าง กม.9+008.350 – กม.15+000.000       (รวมทางแยกต่างระดับวังน้อย) ระยะทางยาวประมาณ 5.993 กิโลเมตร โดยบริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด ผู้รับจ้าง เริ่มต้นสัญญา วันที่ 16 มีนาคม 2560 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ระยะเวลาทำการ 960 วัน  เนื่องจาก ผู้รับจ้าง จะดำเนินการก่อสร้างฐานราก และตอม่อสะพาน P7 และ P3 ในทางหลวงหมายเลข 309 (ถนนโรจนะ) บริเวณเกาะกลาง ที่ กม.4+150.000 แขวงทางหลวงอยุธยา จึงมีความจำเป็นต้องทำการเบี่ยงการจราจร ตามแบบแปลน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไปจนกว่างานจะแล้วเสร็จ  และเพื่ออำนวยความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง ขอประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 309 ให้ประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนนทราบ ทั้งนี้ แขวงฯ ได้มอบหมายให้ นายสุขใจ แสงสกุล นายช่างโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ  ระหว่างเมือง สาย บางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 08 6975 3359  เป็นผู้ประสานงาน

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
200 ดาวน์โหลด

'