f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 14/02/2567 ข่าวกระทรวงคมนาคม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗
2 14/02/2567 ข่าวกระทรวงคมนาคม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
3 27/12/2566 ข่าวกระทรวงคมนาคม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖
4 21/12/2566 ข่าวกระทรวงคมนาคม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖
5 19/12/2566 ขอแจ้งกำหนดการปิดการจราจร เพื่อซ่อมแซมสะพานปรีดี-ธำรง ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2567 ถึง 10 สิงหาคม 2568
6 17/10/2566 ข่าวกระทรวงคมนาคม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖
7 11/10/2566 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานปรีดี - ธำรง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ตอน ทางแยกต่างระดับอยุธยา - อยุธยา ที่ กม.๒๐+๕๕๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง
8 25/09/2566 รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ กม.56+000
9 07/09/2566 ข่าวกระทรวงคมนาคม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖
10 04/09/2566 โครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ กม.56+000
11 04/09/2566 โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานปรีดี – ธำรง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ทางแยกต่างระดับอยุธยา – อยุธยา ที่ กม.20+551 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
12 09/08/2566 ข่าวกระทรวงคมนาคม ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๖
13 05/07/2566 ข่าวกระทรวงคมนาคม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖
14 26/06/2566 ปิดช่องจราจร ๑ ช่อง ในวันที่ ๒๖ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๒๐.๐๐ น. - ๐๔.๐๐ น.
15 21/06/2566 ปีดเบี่ยงการจราจรทางขนาน วันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น.