f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงอยุธยา
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62070028018
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอนควบคุม 0400 ตอน หน้าโคก - เสนา ระหว่าง กม.103+779 - กม.103+835 ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 450,000.00 บาท
สถานะ ยกเลิกแผน
วันที่ประกาศ 08/08/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 08/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อน