f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาเครื่องจักรทำงานซ่อมแซมคันทางที่เคลื่อนตัวและเก็บวัสดุน้ำท่วม ในทางหลวงหมายเลข 3056 ตอน บ้านหว้า - อุทัย ที่ กม.12+775 (ด้านขวาทาง),และในทางหลวงหมายเลข 3477 ตอน บางปะอิน - เกาะเรียน ระหว่าง กม.1+732-กม.2+806 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 2 แห่ง 30/01/2566 413/จ/66/89 แขวงทางหลวงอยุธยา
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 01/12/2565 - แขวงทางหลวงอยุธยา
3 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 50 ตัน 11/11/2565 - แขวงทางหลวงอยุธยา
4 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+000 (เป็นช่วงๆ) , กม.14+000 - กม.26+612 (เป็นช่วงๆ) 16/11/2565 ยกเลิกประกาศฯ อย./e/12/2566 (ยกเลิกโครงการ) แขวงทางหลวงอยุธยา
5 จ้างเหมาถมดิน หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเอเชีย ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล.(อยุธยา) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา-นครหลวง ที่ กม.17+700 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2565 ประกาศที่ อย.-e-13-2566 แขวงทางหลวงอยุธยา
6 งานกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับบางปะอิน-หนองแค ที่ กม.66+984(สะพานคลองหก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/11/2565 ยกเลิกประกาศเชิญชวน อย.-e-22-2566 แขวงทางหลวงอยุธยา
7 ก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเอเชีย ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง ที่ กม.17+700 RT. 29/11/2565 ประกาศฯ ที่ อย./e/ 14/2566 แขวงทางหลวงอยุธยา
8 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับบางปะอิน-หนองแค ที่ กม.66+984(สะพานคลองหก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/11/2565 ยกเลิกประกาศ อย.-e-3-2566 ไม่มีผู้ยื่นเอกสาร แขวงทางหลวงอยุธยา
9 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทล.3412 ตอน อยุธยา-บางบาล ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง กม.8+700-กม.8+943 (เป็นช่วงๆ) 04/11/2565 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ที่ อย.-e-7-2566/ไม่มีผู้ยื่น แขวงทางหลวงอยุธยา
10 ซื้อแอสฟัลต์ผสมเสร็จ จุ 20 กก. มอก.479-2541 จำนวน 1,200 ถุง 17/10/2565 - แขวงทางหลวงอยุธยา
11 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3477 ตอน บางปะอิน-อยุธยา(ชื่อตอนเดิม)(ทางหลวงหมายเลข 3477 ตอน บางปะอิน-เกาะเรียน)(ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.2+770-กม.2+840 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/10/2565 ยกเลิกประกาศฯ ที่ อย./e/2/2566 ลว. 18 ตุลาคม 2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
12 จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 Btu. จำนวน 2 ชุด 28/09/2565 413/จ/65/33 แขวงทางหลวงอยุธยา
13 จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 Btu จำนวน 4 ชุด 22/09/2565 413/จ/65/33 แขวงทางหลวงอยุธยา
14 ซื้ออุปกรณ์ป้องกันวัสดุตกหล่น ปริมาณงาน 500 ตร.ม. 16/09/2565 - แขวงทางหลวงอยุธยา
15 จ้างเหมาทำงานตัดหญ้า ในทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น - บางปะหัน ระหว่าง กม.20+643 - กม.49+141 (บริเวณร่องกลาง,ไหล่ทางด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 173,691.50 ตร.ม. 13/09/2565 - แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 59 รายการ