f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำงานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก และสีโคลด์พลาสติก ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา, อยุธยา - นครหลวง ระหว่าง กม.3+700 - กม.23+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/04/2564 413/จ/64/173 แขวงทางหลวงอยุธยา
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 19/04/2564 - แขวงทางหลวงอยุธยา
3 จ้างเหมาทำงานผลิตพร้อมติดตั้งป้ายหลัก กม.และป้ายหลัก กม.ย่อย ในทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.16+000 - กม.30+000 (บริเวณร่องกลาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2564 413/จ/64/172 แขวงทางหลวงอยุธยา
4 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 9,000 ลิตร 07/04/2564 413/35/64/16 แขวงทางหลวงอยุธยา
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 05/04/2564 413/60/64/171 แขวงทางหลวงอยุธยา
6 จ้างเหมาเครื่องจักรทำงานซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน หน้าโคก - เสนา ระหว่าง กม.104+110 กม.104+290 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/04/2564 413/จ/64/5 แขวงทางหลวงอยุธยา
7 ซื้แอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 68 ตัน 05/04/2564 413/60/64/4 แขวงทางหลวงอยุธยา
8 ซื้อยาง CSS-1 จุ 200 กก. จำนวน 2 ถัง 30/03/2564 413/60/64/9 แขวงทางหลวงอยุธยา
9 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 169 ตัน 30/03/2564 413/60/64/8 แขวงทางหลวงอยุธยา
10 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 1,100 ลิตร 31/03/2564 413/35/64/15 แขวงทางหลวงอยุธยา
11 จ้างเหมาทำงานผลิตพร้อมติดตั้งป้ายหลัก กม.ย่อย ในทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.16+000 - กม.30+000 (บริเวณร่องกลาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/03/2564 แขวงทางหลวงอยุธยา
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 29/03/2564 413/60/64/170 แขวงทางหลวงอยุธยา
13 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 จำนวน 200 รีม 29/03/2564 413/40/64/169 แขวงทางหลวงอยุธยา
14 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 9,000 ลิตร 29/03/2564 413/35/64/14 แขวงทางหลวงอยุธยา
15 ซื้อธงชาติไทย จำนวน 3 รายการ 25/03/2564 413/80/64/168 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 427 รายการ