f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา และตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่าง กม.2+450 - กม.20+450 (เป็นช่วงๆ) 07/12/2565 ประกาศผลผู้ชนะ อย.-e-31-2566 งบกลุ่มจังหวัด แขวงทางหลวงอยุธยา
2 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT.) ที่ กม.67+400 30/11/2565 อย/e/28/2566 แขวงทางหลวงอยุธยา
3 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.21+400 - กม.22+800 07/11/2565 ประกาศที่ อย./e/20/2566 แขวงทางหลวงอยุธยา
4 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ตอน 5 ระหว่าง กม.7+500 - กม.7+700 , กม.8+300 - กม.9+100 , กม.11+000 - กม.11+100 04/11/2565 ประกาศที่ อย./e/18/2566 แขวงทางหลวงอยุธยา
5 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+000 (เป็นช่วงๆ) , กม.14+000 - กม.26+612 (เป็นช่วงๆ) 02/11/2565 ยกเลิกประกาศฯ อย./e/12/2566 (ยกเลิกโครงการ) แขวงทางหลวงอยุธยา
6 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 308 ตอน ทางเข้าบางปะอิน ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+595 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 808 ม. 02/11/2565 ประกาศเลขที่ อย./e/11/2566 แขวงทางหลวงอยุธยา
7 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับบางปะอิน-หนองแค ที่ กม.66+984(สะพานคลองหก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/10/2565 ยกเลิกประกาศ อย.-e-3-2566 ไม่มีผู้ยื่นเอกสาร แขวงทางหลวงอยุธยา
8 งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3412 ตอน อยุธยา - บางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา และตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่าง กม.0+000-กม.4+000(เป็นช่วงๆ) 17/10/2565 ประกาศเชิญชวน ที่ อย-e-4-2566 -งบจังหวัด แขวงทางหลวงอยุธยา
9 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวง ทล.309 ตอน วังน้อย - ทางแยกต่างระดับอยุธยา ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง กม.7+266-กม.8+766 18/10/2565 ราคากลาง ติดตั้งไฟฟ้า ทล.309 งบจังหวัด แขวงทางหลวงอยุธยา
10 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา-นครหลวง ระหว่าง กม.20+880-กม.20+950 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 17/10/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อย.-e-6-66 แขวงทางหลวงอยุธยา
11 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทล.3412 ตอน อยุธยา-บางบาล ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง กม.8+700-กม.8+943 (เป็นช่วงๆ) 19/10/2565 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ที่ อย.-e-7-2566/ไม่มีผู้ยื่น แขวงทางหลวงอยุธยา
12 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3477 ตอน บางปะอิน-อยุธยา(ชื่อตอนเดิม)(ทางหลวงหมายเลข 3477 ตอน บางปะอิน-เกาะเรียน)(ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.2+770-กม.2+840 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/10/2565 ยกเลิกประกาศฯ ที่ อย./e/2/2566 ลว. 18 ตุลาคม 2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
13 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการ (ระดับ 1-2) แขวงทางหลวงอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/10/2565 สัญญาที่ อย.1/2566 แขวงทางหลวงอยุธยา
14 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวง ทล.3467 ตอน นครหลวง - ท่าเรือ ต.บางระกำ อ.นครหลวง และต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง กม.0+000 - กม.19+466 (เป็นช่วงๆ) 17/10/2565 สัญญาที่ อย.2/2566 แขวงทางหลวงอยุธยา
15 จ้างเหมาทำงานติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 33 (สะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก) ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/09/2565 ประกาศเชิญชวน ที่ อย.-e-43-2565-งบกลุ่มจังหวัด แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 99 รายการ