f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 งบกลาง(ครั้งที่ 2) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทล.3263 ตอน อยุธยา -ไผ่กองดิน ตอน1 ระหว่าง กม.10+740-กม.10+940 02/08/2565 ประกาศเชิญชวน อย./e/37/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
2 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 3467 ตอน นครหลวง - ท่าเรือ ระหว่าง กม.0+100 - กม.0+900 ปริมาณงาน 800 ม. 11/07/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อย.-e-36-65 แขวงทางหลวงอยุธยา
3 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 308 ตอน ทางเข้าบางปะอิน ที่ กม.5+990 (สะพานคลองบ้านเลน) (กลับเข้ากรุงเทพ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/01/2565 ประกาศผู้ชนะ อย./e/30/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
4 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 356 ตอน บ้านหว้า - ปากกราน ระหว่าง กม.0+000-กม.2+670 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 28,555 ตร.ม. 21/02/2565 ประกาศผู้ชนะ อย.-e-35-65 แขวงทางหลวงอยุธยา
5 จ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ตอน 2 ที่ กม.13+357 (สะพานคลองมะทาย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/02/2565 ประกาศผู้ชนะ อย./e/34/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
6 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น-บางปะหัน ระหว่าง กม.41+180-กม.44+200 (ด้านขวาทาง) (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,676 ม.) 17/01/2565 ประกาศผู้ชนะ อย./e/32/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
7 งานจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ตอน 1 ที่ กม.11+870 (สะพานคลองขนมเปียก) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/12/2564 ประกาศผู้ชนะ อย./e/25/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
8 งานจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ตอน 2 ที่ กม.13+357 (สะพานคลองมะทาย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2564 อย./e/ 23 / 2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
9 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น-บางปะหัน ระหว่าง กม.41+180-กม.44+200 (ด้านขวาทาง)(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,676 ม.) 09/12/2564 ยกเลิกประกาศ ที่ อย.-e-22-2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
10 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน หน้าโคก - เสนา ตอน 2 ระหว่าง กม.106+100-กม.107+030,กม.110+000-กม.111+425 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 41 ต้น) 09/12/2564 สัญญาเลขที่ อย.25-2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
11 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงและขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - บางปะหัน ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน และ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่าง กม.15+150-กม.18+560 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/11/2564 สัญญาเลขที่ อย.5/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านภัยพิบัติ ด้านความมั่นคง และโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน ทางหลวงหมายเลข32(สะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก) ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/10/2564 ยกเลิกโครงการ 64107174462-งบจังหวัด แขวงทางหลวงอยุธยา
13 งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.66+600-กม.68+200 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,088 ม.) 25/03/2564 ประกาศผู้ชนะ (ประกาศฯที่ อย./e/31/2564) แขวงทางหลวงอยุธยา
14 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานสมเด็จพระเอกาทศรถ) ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน ๑ แห่ง 18/12/2563 ประกาศเชิญชวน-อย./e/26/2564- งบจังหวัด แขวงทางหลวงอยุธยา
15 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น-บางปะหัน ตอน 1 จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง กม.20+802-กม.23+871 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (20 ต้น) 16/11/2563 เผยแพร่ประกาศเชิญชวน -อย.-e-25-2564 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 80 รายการ