f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 06/12/2566 413/60/67/63 แขวงทางหลวงอยุธยา
2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน บางบาล-ไผ่กองดิน ต.แก้วฟ้า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง กม.22+570-กม.24+355(เป็นช่วงๆ) (งบกลุ่มจังหวัด) 19/09/2566 สัญญาที่ อย.1/2567 (งบกลุ่มจังหวัด) แขวงทางหลวงอยุธยา
3 ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย 1 เฟส 22,000-480/240 V.30 KVA./symbol Subtractiv (PTA Material No.1050000011) จำนวน 1 เครื่อง ทางหลวงหมายเลข 356 ตอน บ้านหว้า - เกาะเรียน ที่ กม.2+900 30/08/2566 413/45/66/1 แขวงทางหลวงอยุธยา
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ 10/04/2566 413/60/66/139 แขวงทางหลวงอยุธยา
5 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทล.3477 ตอนบางปะอิน-เกาะเรียน ระหว่าง กม.1+405-กม.2+055 05/07/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา e-33-66 แขวงทางหลวงอยุธยา
6 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทล.3477 ตอนบางปะอิน-เกาะเรียน ระหว่าง กม.1+405-กม.2+055 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/05/2566 ราคากลาง ทล.3477 แขวงทางหลวงอยุธยา
7 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข.3477 ตอน บางปะอิน-เกาะเรียน ระหว่าง กม.1+405 - กม.2+055 28/02/2566 ยกเลิกประกาศเชิญชวน อย-e-32-66 แขวงทางหลวงอยุธยา
8 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา และตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่าง กม.2+450 - กม.20+450 (เป็นช่วงๆ) 06/12/2565 ประกาศผลผู้ชนะ อย.-e-31-2566 งบกลุ่มจังหวัด แขวงทางหลวงอยุธยา
9 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับบางปะอิน-หนองแค ที่ กม.66+984 (สะพานคลองหก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2565 เผยแพร่ราคากลาง -จุดกลับรถ ทล.1 - สะพานคลองหก แขวงทางหลวงอยุธยา
10 งานจ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3477 ตอน บางปะอิน - อยุธยา (ชื่อตอนเดิม) (ทางหลวงหมายเลข 3477 ตอน บางปะอิน - เกาะเรียน) (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.2+770-กม.2+840 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2565 เผยแพร่ราคากลาง -ฟื้นฟู (วิธีคัดเลือก) แขวงทางหลวงอยุธยา
11 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค (RT.) ที่ กม.67+400 16/11/2565 อย/e/28/2566 แขวงทางหลวงอยุธยา
12 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.21+400 - กม.22+800 03/11/2565 ประกาศที่ อย./e/20/2566 แขวงทางหลวงอยุธยา
13 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ตอน 5 ระหว่าง กม.7+500 - กม.7+700 , กม.8+300 - กม.9+100 , กม.11+000 - กม.11+100 03/11/2565 ประกาศที่ อย./e/18/2566 แขวงทางหลวงอยุธยา
14 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+000 (เป็นช่วงๆ) , กม.14+000 - กม.26+612 (เป็นช่วงๆ) 31/10/2565 ยกเลิกประกาศฯ อย./e/12/2566 (ยกเลิกโครงการ) แขวงทางหลวงอยุธยา
15 งานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทล.3412 ตอน อยุธยา-บางบาล ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง กม.8+700 - กม.8+943 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/11/2565 ประกาศเชิญชวน ที่ อย./e/ 23/2566 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 283 รายการ