f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานปรีดี - ธำรง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ตอน ทางแยกต่างระดับอยุธยา - อยุธยา ที่ กม.๒๐+๕๕๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง
ลงวันที่ 11/10/2566

ตามที่ แขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง ได้รับจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๖ โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานปรีดี - ธำรง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙
ตอน ทางแยกต่างระดับอยุธยา - อยุธยา ที่ กม.๒๐+๕๕๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง
เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลโดยจัดให้มีการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ณ แขวงทางหลวงอยุธยา นั้นแขวงทางหลวงอยุธยา จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานปรีดี - ธำรง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ ตอน ทางแยกต่างระดับอยุธยา - อยุธยา ที่ กม.๒๐+๕๕๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานปรีดี - ธำรง 118 ดาวน์โหลด

'