f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ กม.56+000
ลงวันที่ 25/09/2566

       ตามที่ แขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2566

โครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ กม.56+000

     เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลโดยจัดให้มีการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมโครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถ

บนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) นั้น
     

     แขวงทางหลวงอยุธยา จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ กม.56+000 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

 

https://www.youtube.com/watch?v=mMaaHk_OLes

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ กม.56+000 78 ดาวน์โหลด

'