f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
โครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ กม.56+000
ลงวันที่ 04/09/2566

                   ตามที่ แขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2566 โครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ

บ.ลำไทร (ขาออก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ กม.56+000

                   เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินการของโครงการฯ เข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯ

และร่วมเสนอความคิดเห็น เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด แขวงทางหลวงอยุธยา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับทราบ

ข้อมูลข่าวสารรายละเอียดของโครงการฯ และเสนอความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ อันจะเป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

โดยจัดให้มีการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถ

บนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณ บ.ลำไทร (ขาออก) ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                 แขวงทางหลวงอยุธยา จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ และผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา ดังกล่าว ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน


'