f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานปรีดี – ธำรง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ทางแยกต่างระดับอยุธยา – อยุธยา ที่ กม.20+551 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
ลงวันที่ 04/09/2566

                   ตามที่ แขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2566 โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานปรีดี – ธำรง

ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน ทางแยกต่างระดับอยุธยา – อยุธยา ที่ กม.20+551 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

                   เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินการของโครงการฯ เข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯ

และร่วมเสนอความคิดเห็น เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด แขวงทางหลวงอยุธยา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับทราบ

ข้อมูลข่าวสารรายละเอียดของโครงการฯ และเสนอความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ อันจะเป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

โดยจัดให้มีการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงอยุธยา ตำบลไผ่ลิง

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                  แขวงทางหลวงอยุธยา จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ และผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา ดังกล่าว ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน


'