f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ปิดช่องจราจร ๑ ช่อง ในวันที่ ๒๖ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๒๐.๐๐ น. - ๐๔.๐๐ น.
ลงวันที่ 26/06/2566

         ด้วยแขวงทางหลวงอยุธยาตามที่สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ดำเนินงานจ้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสอบน้ำหนักบางปะอิน (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา ตามสัญญาเลขที่
สคน.๘-๒๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดย บริษัท อินเตอร์แมคเทค จำกัด เป็นคู่สัญญา นั้น
        บัดนี้ ผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการซ่อมบำรุงระบบ WIM สถานีตรวจสอบน้ำหนักอยุธยา (ขาเข้า) ที่ กม.๓๕+๐๕๐ ถึง กม.๓๕+๑๐๐ (ขวาทาง) โดยปิดช่องจราจร ๑ ช่อง ในวันที่ ๒๖ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖
เวลา ๒๐.๐๐ น. - ๐๔.๐๐ น. ในระหว่างการดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวก แขวงทางหลวงอยุธยาต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้และขอได้โปรดปฏิบัติตามป้ายเตือน และใช้ความระมัดระวังขณะผ่านบริเวณโครงการ


'