f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ประชาสัมพันธ์การปิดการจราจร เพื่อดำเนินการดูดโคลนในบ่อพัก
ลงวันที่ 18/01/2566

ประชาสัมพันธ์การปิดการจราจร เพื่อดำเนินการดูดโคลนในบ่อพัก

 

แจ้งดำเนินการปิดช่องทางยูเทิร์นรอดใต้สะพานต่างระดับอยุธยา กลับเข้าอยุธยา

ทางหลวงหมายเลข 309 กม.16+900 (ขวาทาง) เพื่อทำการดูดโคลนในบ่อพัก

วันที่ 19-20 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. - 16.00 น.


'