f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจร เพื่อดำเนินการก่อสร้าง ทล3111
ลงวันที่ 09/07/2565
ประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจร เพื่อดำเนินการก่อสร้าง
แจ้งดำเนินการปิดช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.16+406 - กม.25+706 โดยการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อทำการรื้อผิวถนนเดิมแล้วก่อสร้างให่ โดยจะทำการเบี่ยงการจราจร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565 (ตามผังแนบ) นั้น
เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ แขวงทางหลวงอยุธยา จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรจนกว่างานจะแล้วเสร็จ และเพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัย ในระหว่างการติดตั้งป้าย ขอให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทราบ ให้ใช้ความระมัดระวัง ในการใช้เส้นทาง โดยขอให้ปฏิบัติตามเครื่องหมาย และป้ายจราจร โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อประสานงานกับ นายชัชวาล รุ่งเรือง นายช่างโครงการก่อสร้างฯ หมายเลขโทรศัพท์ 08 1902 9450 เป็นผู้ประสานงาน

'