f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจร ระหว่างการก่อสร้างสะพานข้ามคลองพี่เลี้ยง
ลงวันที่ 05/05/2565
ประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจร ระหว่างการก่อสร้างสะพานข้ามคลองพี่เลี้ยง
แจ้งดำเนินการปิดช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 9(ถนนกาญจนาภิเษก) ฝั่งขาออกและฝั้งขาเข้า บริวเร กม.71+914- กม.73+800 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไปจนกว่งานจะแล้วเสร็จ (ตาผังแนบ) นั้น
เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ แขวงทางหลวงอยุธยา จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรจนกว่างานจะแล้วเสร็จ และเพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัย ในระหว่างการติดตั้งป้าย ขอให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทราบ ให้ใช้ความระมัดระวัง ในการใช้เส้นทาง โดยขอให้ปฏิบัติตามเครื่องหมาย และป้ายจราจรโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อประสานงานกับ นายพลกฤต อนูปกิจ นายช่างโครงการฯ หมายเลขโทรศัพท์ 081-421-2388 และ นายประสบชัย ชัยสมบัติ วิศวกร บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 081-620-8008

'