f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา-นครหลวง ระหว่าง กม.20+880-กม.20+950 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 17/10/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อย.-e-6-66 แขวงทางหลวงอยุธยา
17 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทล.3412 ตอน อยุธยา-บางบาล ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง กม.8+700-กม.8+943 (เป็นช่วงๆ) 19/10/2565 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ที่ อย.-e-7-2566/ไม่มีผู้ยื่น แขวงทางหลวงอยุธยา
18 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3477 ตอน บางปะอิน-อยุธยา(ชื่อตอนเดิม)(ทางหลวงหมายเลข 3477 ตอน บางปะอิน-เกาะเรียน)(ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.2+770-กม.2+840 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/10/2565 ยกเลิกประกาศฯ ที่ อย./e/2/2566 ลว. 18 ตุลาคม 2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
19 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการ (ระดับ 1-2) แขวงทางหลวงอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/10/2565 สัญญาที่ อย.1/2566 แขวงทางหลวงอยุธยา
20 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวง ทล.3467 ตอน นครหลวง - ท่าเรือ ต.บางระกำ อ.นครหลวง และต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่าง กม.0+000 - กม.19+466 (เป็นช่วงๆ) 17/10/2565 สัญญาที่ อย.2/2566 แขวงทางหลวงอยุธยา
21 จ้างเหมาทำงานติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน ในสะพานทางหลวงหมายเลข 33 (สะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก) ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/09/2565 ประกาศเชิญชวน ที่ อย.-e-43-2565-งบกลุ่มจังหวัด แขวงทางหลวงอยุธยา
22 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 งบกลาง(ครั้งที่ 2)รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทล.3263 ตอน อยุธยา-ไผ่กองดิน ตอน1 ระหว่างกม.10+740-กม.10+940 31/08/2565 ประกาศเชิญชวน ที่ อย.-e-41-2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
23 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 งบกลาง(ครั้งที่ 2) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทล.3263 ตอน อยุธยา-ไผ่กองดิน ตอน 2 ระหว่างกม.11+100-กม.11+250 30/08/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อย./e/40/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
24 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565งบกลาง(ครั้งที่2)รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทล.347ตอน บางกระสั้น-บางปะหัน ตอน 2 ระหว่างกม.40+930-กม.41+100 15/08/2565 ประกาศยกเลิก ที่ อย./e/39/65 แขวงทางหลวงอยุธยา
25 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง (ครั้งที่ 2) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพทางเดิม ทล.3263 ตอน อยุธยา-ไผ่กองดิน ตอน2 ระหว่างกม.11+100 - กม.11+250 04/08/2565 ยกเลิกประกาศ อย./e/38/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
26 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 งบกลาง(ครั้งที่ 2) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทล.3263 ตอน อยุธยา -ไผ่กองดิน ตอน1 ระหว่าง กม.10+740-กม.10+940 02/08/2565 ยกเลิกประกาศ อย./e/37/2565 ลว. 8 สิงหาคม 2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
27 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 3467 ตอน นครหลวง - ท่าเรือ ระหว่าง กม.0+100 - กม.0+900 ปริมาณงาน 800 ม. 11/07/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อย.-e-36-65 แขวงทางหลวงอยุธยา
28 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 308 ตอน ทางเข้าบางปะอิน ที่ กม.5+990 (สะพานคลองบ้านเลน) (กลับเข้ากรุงเทพ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/01/2565 ประกาศผู้ชนะ อย./e/30/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
29 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 356 ตอน บ้านหว้า - ปากกราน ระหว่าง กม.0+000-กม.2+670 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 28,555 ตร.ม. 21/02/2565 ประกาศผู้ชนะ อย.-e-35-65 แขวงทางหลวงอยุธยา
30 จ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ตอน 2 ที่ กม.13+357 (สะพานคลองมะทาย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/02/2565 ประกาศผู้ชนะ อย./e/34/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 16 ถึง 30 จาก 105 รายการ