f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลตื ทล.3263 ตอน อยุธยา-ไผ่กองดิน ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.090 กม. ระหว่าง กม.0+000-กม.7+900(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 41,080 ตร.ม.) ระยะเวลาทำการ 90 วัน 23/04/2567 ประกาศเชิญชวน ที่ อย./ e / 36 /2567 แขวงทางหลวงอยุธยา
2 งานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด บนทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วังน้อย - บ้านสร้าง ที่ กม.3+750 (ด้านซ้ายทาง) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ระยะเวลาทำการ 150 วัน 04/04/2567 ยกเลิกประกาศเชิญชวน e15_67 แขวงทางหลวงอยุธยา
3 จ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงปะอิน แขวงทางหลวงอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2567 ประกาศผู้ชนะ e9/2567 แขวงทางหลวงอยุธยา
4 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือ ระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา-บางบาล ตอน 2 ที่ กม.0+447 (สี่แยกวัดท่าการ้อง) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง ) ระยะเวลาทำการ 60 วัน 01/04/2567 ประกาศเชิญชวน ที่ อย./e/ 3 /2567 แขวงทางหลวงอยุธยา
5 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.14+000-กม.26+612 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 12,955 ตร.ม.) ระยะเวลาทำการ 60 วัน 01/04/2567 ประกาศเชิญชวน ที่ อย./e/ 1 /2567 แขวงทางหลวงอยุธยา
6 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน หน้าโคก-เสนา ตอน 1 ระหว่าง กม.107+305-กม.110+335 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 88 ต้น) ระยะเวลาทำการ 90 วัน 01/04/2567 ประกาศฯ ที่ อย./e/2/2567 แขวงทางหลวงอยุธยา
7 จ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ3-6) หมวดทางหลวงเสนา แขวงทางหลวงอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 1 แห่ง(ระยะเวลาทำการ 180 วัน) 03/04/2567 ประกาศผลผู้ชนะ e10/67 แขวงทางหลวงอยุธยา
8 งานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด รหัสงาน 31710 ทล.308 ตอน ทางเข้าบางปะอิน ที่ กม.0+370 (หน้าหมู่บ้านร่มรื่นการ์เด้นวิลล์) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง ) ระยะเวลาทำการ 150 วัน 10/04/2567 ราคากลาง สะพานลอยทล.308 แขวงทางหลวงอยุธยา
9 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 352 ตอน คลองระพีพัฒน์-ทางแยกต่างระดับวังน้อย ที่ กม.25+253 (สะพานคลอง 26 ขวา) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ระยะเวลาทำการ 150 วัน) 09/04/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา e-22-2567 แขวงทางหลวงอยุธยา
10 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น-บางปะหัน ระหว่าง กม.25+000-กม.40+765 (ด้านขวาทาง)(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 25,600 ม. ระยะเวลาทำการ 90 วัน 09/04/2567 ราคากลาง ทล.347 แขวงทางหลวงอยุธยา
11 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน หน้าโคก - เสนา ตอน 2 ระหว่าง กม.86+609-กม.88+324 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 50 ต้น) ระยะเวลาทำการ 90 วัน 09/04/2567 ราคากลาง งานติดตั้งไฟฟ้าฯ ทล.3454ตอน2 แขวงทางหลวงอยุธยา
12 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น-บางปะหัน ระหว่าง กม.37+000-กม.44+200 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,684 ม.) ระยะเวลาทำการ 90 วัน 09/04/2567 ราคากลาง งานราวกันอันตราย ทล.347 แขวงทางหลวงอยุธยา
13 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทล.3477 ตอนบางปะอิน-เกาะเรียน ระหว่าง กม.1+405-กม.2+055 10/07/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา e-33-66 แขวงทางหลวงอยุธยา
14 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข.3477 ตอน บางปะอิน-เกาะเรียน ระหว่าง กม.1+405 - กม.2+055 09/03/2566 ยกเลิกประกาศเชิญชวน อย-e-32-66 แขวงทางหลวงอยุธยา
15 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา - ไผ่กองดิน ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา และตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่าง กม.2+450 - กม.20+450 (เป็นช่วงๆ) 07/12/2565 ประกาศผลผู้ชนะ อย.-e-31-2566 งบกลุ่มจังหวัด แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 113 รายการ