f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอยุธยา ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 40 ต้น) 09/12/2564 ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคา อย./S/20/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
92 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 309,347,356,3263 ปริมาณงาน 8 แห่ง (ปริมาณงาน 199 ต้น) 09/12/2564 ราคากลาง-ไฟฟ้า ทล.309,347,356,3263 แขวงทางหลวงอยุธยา
93 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน หน้าโคก - เสนา ระหว่าง กม.98+500-กม.104+300 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 11,190 ตร.ม. 09/12/2564 ยกเลิกโครงการ 64127099512 แขวงทางหลวงอยุธยา
94 งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3267 ตอน เจ้าปลุก-บางโขมด ตอน 1 ระหว่าง กม.4+468-กม.13+850 (เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน 1 แห่ง(ปริมาณงาน 3.170 กม. 08/12/2564 ยกเลิกโครงการ 64127099289 ทล.3267 ตอน 1 แขวงทางหลวงอยุธยา
95 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน-อยุธยา ระหว่าง กม.0+000-กม.14+000(เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2564 สัญญาเลขที่ อย.16/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
96 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงและขยายช่องจราจร จาก 2 เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา- บางเสด็จ (ระยะที่ 3) ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/11/2564 ราคากลาง-ปรัปปรุง ระยะที่ 3 แขวงทางหลวงอยุธยา
97 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทล.1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์-หนแงค ระหว่าง กม.51+820-กม.68+100(เป็นแห่งๆ),ทล.308 ตอน ทางเข้าบางปะอิน ระหว่าง กม.0+000-กม.6+000 ่(เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 09/12/2564 ราคากลาง-ป้ายและเครื่องหมายจราจร ทล.1-308 แขวงทางหลวงอยุธยา
98 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.3043 ตอน อุทัย-หนองตาโล่ ระหว่าง กม.7+010-กม.11+260 (ด้านซ้ายทาง)(เป็นช่วงๆ),กม.14+000-กม.18+000(ด้านซ้ายทาง)(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 236 ต้น) 07/12/2564 ราคากลาง - งานไฟฟ้า ทล.3043 แขวงทางหลวงอยุธยา
99 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น-บางปะหัน ระหว่าง กม.23+900-กม.39+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 229 ต้น) 07/12/2564 ราคากลาง -ไฟฟ้า 347 แขวงทางหลวงอยุธยา
100 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ตอน 6 ระหว่าง กม.52+200-กม.53+300(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 31 ต้น) 03/12/2564 เปลี่ยนแปลง ประกาศผู้ชนะ อย./S/13/65 แขวงทางหลวงอยุธยา
101 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น-บางปะหัน ระหว่าง กม.38+100-กม.40+165 (เป็นแห่งๆ),ทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน อยุธยา-ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.0+000-กม.2+435 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง )ปริมาณงาน 233 ต้น) 03/12/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อย.-S-12-65 แขวงทางหลวงอยุธยา
102 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน บางปะหัน - โคกแดง ตอน 3 ที่ กม.56+150 (บริเวณแยกโคกมะลิ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/12/2564 ประกาศผู้ชนะ อย.-S-9-65 แขวงทางหลวงอยุธยา
103 งานจ้างเหมาทำงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 308 ตอน ทางเข้าบางปะอิน ที่ กม.1+610 (หน้า ม.อินโดไทย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/12/2564 สัญญาเลขที่ อย.9/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
104 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน บางปะหัน - โคกแดง ตอน 2 ที่ กม.54+273 (บริเวณแยกตึกส้ม) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/12/2564 ผู้ชนะการเสนอราคา อย./S/11/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
105 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 50 ตัน 19/11/2564 413/60/65/33 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 91 ถึง 105 จาก 289 รายการ