f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 31/03/2563 413/60/63/189 แขวงทางหลวงอยุธยา
77 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 308 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้างบางปะอิน ระหว่าง กม.0+000-กม.5+985 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 4,555 ตร.ม. 30/03/2563 ประกาศเชิญชวน ที่ อย./eb/9/2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
78 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 352 ตอนควบคุม 0202 ตอน ทางแยกต่างระดับวังน้อย-ลำตาเสา ระหว่าง กม.26+972-กม.27+252 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 ประกาศเชิญชวน ที่ อย./eb/7/2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
79 งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 352 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองระพีพัฒน์-ทางแยกต่างระดับวังน้อย ระหว่าง กม.25+700-กม.26+221 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 ประกาศเชิญชวน ที่ อย./eb/8/2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
80 งานจ้างเหมาทำการซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 352 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองระพีพัฒน์-ทางแยกต่างระดับวังน้อย ระหว่าง กม.25+700-กม.26+221 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/03/2563 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทล.352 แขวงทางหลวงอยุธยา
81 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างไฮแมชพร้อมปลี่ยนอุปกรณ์ 11/03/2563 413/จ/63/166 แขวงทางหลวงอยุธยา
82 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน บางปะอิน-อยุธยา,อยุธยา-นครหลวง ตอน 1 ระหว่าง กม.11+200-กม.14+000,กม.14+000-กม.16+310 ปริมาณงาน 4,685 ตร.ม. 05/03/2563 ประกาศเชิญชวน ที่ อย./eb/5/2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
83 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3477 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางปะอิน-อยุธยา ระหว่าง กม.4+680-กม.10+451 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 151 ต้น 09/03/2563 ประกาศเชิญชวน ที่อย./eb/6/2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
84 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3469 ตอนควบคุม 0100 ตอน อยุธยา-บางปะอิน ระหว่าง กม.0+000-กม.7+978 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1,016 ม. 10/03/2563 เลขที่ อย./eb/4/2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
85 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ตอน 1 ระหว่าง กม.0+500-กม.4+500 ปริมาณงาน 5,175 ตร.ม. 10/03/2563 ประกาศผลผู้ชนะ อย./eb/2/2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
86 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0300 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ตอน 1 ระหว่าง กม.57+800-กม.58+400 ปริมาณงาน 7 ต้น 09/03/2563 ประกาศผล งานไฟฟ้า eb-3-63 แขวงทางหลวงอยุธยา
87 งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0101 ตอน วังน้อย-ทางแยกต่างระดับอยุธยา ระหว่าง กม.11+300-กม.16+455 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 80,725 ม. 03/03/2563 ประกาศเชิญชวน เลขที่ อย./eb/1/2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
88 จ้างเหมาทำงานลอกท่อระบายน้ำ 16/12/2562 413/จ/63/97 แขวงทางหลวงอยุธยา
89 จ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ไฟกะพริบ 18/12/2562 413/จ/63/105 แขวงทางหลวงอยุธยา
90 จ้างเหมาทำงานทาสีโครงสร้าง Truss และเสาป้าย Overhead, Overhang 20/11/2562 413/จ/63/54 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 76 ถึง 90 จาก 146 รายการ