f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างเหมาทำงานทาสีราวสะพาน ด้วยสีน้ำปูนผสมสารยึดเกาะโพลิเมอร์ ในทางหลวงหมายเลข 356 ตอน บ้านหว้า - ปากกราน ที่ กม.2+927, กม.5+060 ปริมาณงาน 3,950 ตร.ม. 30/12/2564 413/จ/65/85 แขวงทางหลวงอยุธยา
77 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์-หนองแค ตอน 3 ระหว่าง กม.51+820-กม.79+000 (ทางขนาน ด้านขวาทาง) (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 7,930 ตร.ม.) 03/12/2564 สัญญาเลขที่ อย.7/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
78 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3412 ตอน บางบาล-ผักไห่ ระหว่าง กม.8+943-กม.25+892(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5,175 ตร.ม.) 02/12/2564 สัญญาเลขที่ อย.8/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
79 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ตอน 2 ระหว่าง กม.51+820-กม.79+000(ทางขนาน ด้านซ้ายทาง)(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 10,400 ตร.ม.) 07/12/2564 สัญญาเลขที่ อย.6/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
80 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทล.309ตอน วังน้อย-ทางแยกต่างระดับอยุธยา,ทางแยกต่างระดับอยุธยา-อยุธยา,อยุธยา-บางเสด็จ ระหว่าง กม.0+000-กม.17+250(เป็นช่วงๆ),กม.17+250-กม.20+850(เป็นช่วงๆ),กม.24+637-กม.29+948(เป็นช่วงๆ) 03/12/2564 สัญญาเลขที่ อย.12/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
81 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.15+270-กม.16+470 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 16 ต้น) 16/12/2564 ประกาศผู้ชนะ อย.-S-26-2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
82 งานจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ตอน 1 ที่ กม.11+870 (สะพานคลองขนมเปียก) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 29/11/2564 ประกาศผู้ชนะ อย./e/25/2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
83 งานจ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ตอน 2 ที่ กม.13+357 (สะพานคลองมะทาย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/11/2564 อย./e/ 23 / 2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
84 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น-บางปะหัน ระหว่าง กม.41+180-กม.44+200 (ด้านขวาทาง)(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,676 ม.) 09/12/2564 ยกเลิกประกาศ ที่ อย.-e-22-2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
85 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน หน้าโคก - เสนา ตอน 2 ระหว่าง กม.106+100-กม.107+030,กม.110+000-กม.111+425 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 41 ต้น) 03/12/2564 สัญญาเลขที่ อย.25-2565 แขวงทางหลวงอยุธยา
86 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวน 50 ตัน 20/12/2564 413/60/65/71 แขวงทางหลวงอยุธยา
87 จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างไฮแมชพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์และตู้ควบคุม ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม.71+000 - กม.79+000 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 4 แห่ง 17/12/2564 413/จ/65/68 แขวงทางหลวงอยุธยา
88 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน วังน้อย-ทางแยกต่างระดับอยุธยา ตอน 1 ระหว่าง กม.6+676-กม.7+076 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 6 ต้น) 16/12/2564 ประกาศผู้ชนะ อย.-S-27-65 แขวงทางหลวงอยุธยา
89 จ้างเหมาทำงานทาสีราวสะพานด้วยสีน้ำปูนผสมสารยึดเกาะโพลิเมอร์ ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อยุธยา - นครหลวง ที่ กม.18+880 (บริเวณต่างระดับอยุธยา) ปริมาณงาน 6,240 ตร.ม. 16/12/2564 413/จ/65/65 แขวงทางหลวงอยุธยา
90 จ้างเหมาทำการถางป่า ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา-บางเสด็จ ระหว่าง กม.32+270 - กม.37+600 (บริเวณไหล่ทาง), ทางหลวงหมายเลข 356 ตอน บ้านหว้า - ปากกราน ระหว่าง กม.0+000 - กม.5+823 (บริเวณไหล่ทางและบริเวณลูป) (เป็นช่่วงๆ) ปริมาณงาน 84,012 ตร.ม. 15/12/2564 แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 76 ถึง 90 จาก 289 รายการ