f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงเสนา
ลงวันที่ 07/05/2562

พื้นที่และสายทางในความรับผิดชอบ  หมวดทางหลวงเสนา แขวงทางหลวงอยุธยา

 

ติดต่อเรา

จ่าเอกธเนศ  โพธิ์เวชกุล  หัวหน้าหมวดทางหลวงเสนา

ที่ตั้งสำนักงาน  :  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3263 ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110

เบอร์โทร : -

เบอร์แฟกซ์ :  -

อีเมล์  :  -

เฟชบุ๊ก :  -


'