f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
"สภากาแฟ" วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562
ลงวันที่ 21/08/2562

แขวงทางหลวงอยุธยา  ในฐานะผู้แทนกระทรวงคมนาคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้เสนอขอเป็นเจ้าภาพการพบปะหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด "สภากาแฟ"  แบบไม่เป็นทางการในนามกระทรวงคมนาคมในวันพุธที่  21  สิงหาคม  2562  ณ  แขวงทางหลวงอยุธยา  ตำบลไผ่ลิง  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


'