f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลงวันที่ 07/05/2562

ในวันจันทร์ที่  6  พฤษภาคม  2562  แขวงทางหลวงอยุธยาร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค  โดยร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย    ณ  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

'