f
title
แขวงทางหลวงอยุธยา
AYUTTHAYA HIGHWAYS DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น พัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ลงวันที่ 03/06/2565

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 นางเพ็ญนภา รุจิภากร รองผู้อำนวยการ น.ส.อาภาวรรณ ยางตลาด หัวหน้างานการเงินและบัญชี  นางรัตนา บุญเกิดมา หัวหน้างานสารบรรณ แขวงทางหลวงอยุธยา เข้าร่วมงานพิธี ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


'